Угода про використання сервісу FlexiPay

Дана Угода про використання сервісу «FlexiPay» (далі — Угода) є договором між Користувачем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Флексіпей Україна», (далі — Компанія) щодо порядку користуванням Сервісом .
1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ1.1. У цій Угоді, якщо з тексту прямо не випливає інше, наступні терміни матимуть наступні значення:Угода – ця Угода про використання сервісу «FlexiPay», про умови надання Послуг Користувачу.Сервіс – Інтернет-ресурс «FlexiPay», що належить Компанії, розміщений в мережі Інтернет та доступ до якого може бути наданий Користувачу через Сайт (в т.ч. його мобільну версію) та Мобільний додаток.Компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «Флексіпей Україна» (ТОВ «Флексіпей Україна»), ідентифікаційний код юридичної особи 45573680, місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, оф. 256.Сайт - офіційний сайт Сервісу Компанії, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://flexipay.com.ua/, що дозволяє користуватись Сервісом.Мобільний додаток – програмний додаток FlexiPay, розроблений Компанією, права на який належать Компанії, призначений для роботи на мобільних пристроях, що дозволяє користуватись Сервісом з мобільного пристрою.Функціонал – набір інструментів Сервісу, що шляхом використання Сайту або Мобільного додатку надає Користувачу можливість:- перегляду у візуальному форматі даних про зароблені Користувачем суми грошових коштів, що підлягають виплаті Роботодавцем Користувачу.- укладення Договору ПФД між Компанією і Користувачем з використанням кваліфікованого електронного підпису Дія Підпис;- направлення Користувачем на адресу Компанії Запиту про надання ПФД;- здійснення електронної взаємодії між Користувачем та Службою підтримки Сервісу з метою направлення Користувачем або Користувачу повідомлень, запитів та іншої комунікацій щодо роботи та використання Сервісу.Доступ до Функціоналу надається Компанією шляхом реєстрації на Сайті або у Мобільному додатку (первинна авторизація), що здійснюється Користувачем за допомогою ідентифікація через застосунок Дія або BankID, введення у відповідному вікні номера телефону, отримання та введення коду з отриманого SMS-підтвердження. В подальшому Користувачем встановлюється пароль для наступних входів на Сайт або у Мобільний додаток.Користувач – повністю дієздатна фізична особа, яка уклала з Роботодавцем трудовий договір,встановила на мобільний пристрій, що йому належить, Мобільний додаток з метою використання Сервісу, погодився з умовами цієї Угоди і приєднався до неї, а також уклав з Компанією Договір ПФД.Роботодавець – юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, з яким у Користувача укладено трудовий договір в порядку, передбаченому законодавством України, а також з яким у Компанії укладено договір про співпрацю.Договір ПФД – договір про надання поворотної фінансової допомоги, що підлягає укладенню між Компанією і Користувачем, що є необхідною умовою для користування Сервісом. Умовами зазначеного договору передбачено надання Компанією ПФД Користувачу на підставі Запиту про надання ПФД з подальшим погашенням такої ПФД за рахунок виплат Роботодавцем на Користувачу на підставі укладеного між ними трудового договору або чинного законодавства.ПФД– поворотна фінансова допомога, , що надається Компанією Користувачу на підставі Договору ПФД та Запиту про надання ПФД.Запит про надання ПФД – заява, що є додатком до Договору ПФД, що направляється Користувачем на адресу Компанії за допомогою Сервісу, з пропозицією надання Компанією ПФД в сумі, що буде самостійно визначена Користувачем, але в межах лімітів, погоджених в договорі про співпрацю між Компанією і Роботодавцем.Заява – адресована Роботодавцю заява Користувача на перерахування Роботодавцем заробітної плати Користувачу, а також інших платежів, що підлягають виплаті Користувачу від Роботодавця на підставі та в строки, встановлені трудовим договором та/або чинним законодавством України, що містить, зокрема:- згоду Користувача на перерахунок від Роботодавця заробітної плати та інших платежів у рахунок повернення ПФД наданої за допомогою Сервісу;- згоду Користувача на передачу Роботодавцем Компанії даних про зароблені Користувачем суми коштів, суми інших виплат, в т.ч. соціальних виплат, що підлягають виплаті Роботодавцем Користувачу;- згоду на передачу Роботодавцем Компанії та обробку Компанією персональних даних Користувача (ПІБ, паспортні дані, РНОКПП, номер мобільного телефону, номер Користувача згідно з даними системи Роботодавця (система розрахунку та виплати заробітної плати)).Форму Заяви встановлено у Додатку №1 до цієї Угоди.Послуги – комплекс інформаційних послуг Компанії, відповідно до яких Компанія надає Користувачу, на умовах, встановлених цією Угодою, такі послуги:- використання Сервісу у межах доступного Функціоналу. Використання Сервісу є для Користувача безоплатним відповідно до умов даної Угоди;- здійснення за допомогою Сервісу Компанії аналізу та обробки даних про виплати Роботодавця на користь Користувача;- надання за допомогою Мобільного додатка Користувачу таких даних: зароблені Користувачем суми коштів, суми інших виплат, в т.ч. соціальних виплат, що підлягають виплаті Роботодавцем Користувачу;- надання Користувачу можливості за допомогою Сайту або Мобільного додатку подати Компанії відповідну Заяву Користувача, укласти Договір ПФД, а також подавати Запит(-и) про надання ПФД;- організація електронної взаємодії між Користувачем та Службою підтримки Сервісу з метою направлення Користувачу або Користувачем повідомлень, запитів та іншої комунікації щодо роботи та використання Сервісу.API – набір готових класів, процедур, функцій, структур та констант, що надаються програмою, додатком (бібліотекою, сервісом, базою даних) або операційною системою для використання у зовнішніх програмних продуктах, що дозволяє здійснювати підключення, передачу даних або отримання даних в/з Програми Роботодавця та/або Сервіс Компанії через інші програмні продукти.Програма Роботодавця – електронно-обчислювальні машини, програми та програмні засоби, електронні бази даних, які використовуються в сукупності з метою передачі на Сервіс даних бухгалтерської звітності та кадрового обліку Роботодавця через інтеграцію з Сервісом Компанії або за допомогою API. 2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ2.1. Здійснення реєстрації у Сервісі (встановлення та авторизація в Мобільному додатку) означає:2.1.1. повну та беззастережну згоду Користувача з умовами цієї Угоди (акцепт оферти, згідно з ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України), а також положеннями документів, на які посилаються умови Угоди. У разі незгоди Користувача з положеннями зазначених документів (у тому числі у зв'язку з їхньою зміною), Користувач зобов'язаний відмовитись від Послуг;2.1.2. запевнення Користувача про те, що він є повністю дієздатним і досяг віку, необхідного відповідно до законодавства України для укладення правочинів, передбачених цією Угодою;2.1.3. гарантію достовірності інформації, наданої при реєстрації на Сервісі, прийняття на себе всієї відповідальності за її точність, повноту та достовірність. Користувач бере на себе всі можливі ризики, пов'язані з його діями, вчиненими з помилками чи неточностями у наданій інформації;2.1.4. згоду Користувача на отримання електронних повідомлень, SMS та/або інших повідомлень інформаційного змісту, пов'язаних з використанням Сервісу;2.1.5. згоду Користувача на обробку Компанією персональних даних та іншої інформації, яку Компанія отримує від Роботодавця або збирає, коли Користувач отримує доступ до Сервісу та використовує його функціонал. Детальна інформація про конфіденційність та захист персональних даних Користувачів міститься в Політиці конфіденційності, доступній на Сайті за адресою: https://flexipay.com.ua/policy. 3. ОПИС ПОСЛУГ3.1. Компанія зобов'язується надавати Користувачу протягом терміну дії цієї Угоди можливість використання наступного функціоналу Сервісу (Послуги):3.1.1. Послуга відображення у Мобільному додатку або на Сайті відомостей про суми коштів, зароблені Користувачем на дату звернення до Мобільного додатка або на Сайт. Зазначені відомості надаються на підставі даних, одержаних від Роботодавця.3.1.2. Послуга подання Заяви та укладення за допомогою Сервісу Договору ПФД.3.1.3. Послуга з організації електронної взаємодії між Користувачем та Службою підтримки Сервісу з метою направлення Користувачем або Користувачу повідомлень, запитів та іншої комунікації щодо роботи та використання Сервісу.3.2. Користувач цим підтверджує, що він повністю усвідомлює і беззастережно погоджується з тим, що після подання Заяви, укладення Договору ПФД, направлення Запиту про надання ПФД та отримання Користувачем ПФД, частина його заробітної плати, що належать до перерахування Користувачу згідно з умовами трудового договору, укладеного між Користувачем та Роботодавцем, в сумі еквівалентній сумі ПФД буде перерахована Роботодавцем на рахунок Компанії.Решта заробітної плати Користувача, за виключенням суми ПФД у відповідному періоді, підлягає перерахуванню йому від Роботодавця на рахунок Користувача згідно з умовами трудового договору та чинним в Україні законодавством.3.3. Погашення зобов'язань Користувача перед Компанією, що виникли в рамках цієї Угоди, здійснюється за рахунок коштів, що підлягають сплаті Роботодавцем на користь Користувача на підставі трудового договору або чинного законодавства, шляхом направлення Роботодавцю доручення про оплату ціни Послуг Компанії відповідно до п. 4.3 цієї Угоди.3.4. Користувач має право, за допомогою Сервісу, у будь-який час, але не частіше ліміту, встановленого для Користувача його Роботодавцем, на підставі Договору ПФД подати до Компанії Запит про надання ПФД. Компанія зобов’язана розглянути такий Запит про надання ПФД та, у випадку згоди, надати Користувачу ПФД. Умови надання ПФД визначаються Договором ПФД, що укладається між Користувачем і Компанією за формою, наведеною в Додатку №3 до даної Угоди.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ КОМПАНІЇ4.1. Користування Сервісом є безоплатним для Користувача.  5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН5.1. Обов'язки Компанії:5.1.1. Компанія зобов'язана надавати послуги належної якості в обсязі, в порядку та на умовах, встановлених цією Угодою.5.1.2. Компанія має забезпечувати працездатність Сервісу 24/7, крім випадків необхідності проведення технічних робіт або оновлення Сервісу.5.1.3. Компанія зобов'язана надавати консультаційну та технічну підтримку Користувачу через надання консультацій через комунікаційний функціонал Мобільного додатка 24/7.5.1.4. Компанія зобов'язана дотримуватись умов конфіденційності, встановлених цією Угодою.5.1.5. У разі обробки персональних даних Користувача, Компанія зобов'язана дотримуватись вимог чинного законодавства України, у тому числі, але не обмежуючись, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.5.1.6. Компанія зобов'язана дотримуватися вимог чинного законодавства України, у тому числі, але не обмежуючись, при отриманні та передачі інформації за допомогою Сервісу Компанії та Мобільного додатку.5.1.8. Компанія зобов'язана надавати Послуги самостійно, залучення третіх осіб Компанією допускається виключно під час укладання з такими третіми особами договорів, які зобов'язують виконувати умови про конфіденційність та про захист даних Користувачів на умовах, повністю ідентичних встановлених цією Угодою. При цьому Компанія відповідає за дії (бездіяльність) таких третіх осіб перед Користувачем як за свої власні.5.1.9. Дотримуватись умов конфіденційності щодо даних Користувача та його фінансової інформації.5.2. Права Компанії:5.2.1. Відмовитись від виконання Угоди у порядку, встановленому умовами цієї Угоди.5.2.2. Відмовити Користувачу у наданні ПФД, шляхом подачі відповідного Запиту про надання ПФД за допомогою Сервісу, без пояснення причин. Користувач прямо підтверджує, що приєднуючись до цієї Угоди, він визнає, що Компанія має право, а не обов'язок надавати Користувачу ПФД в порядку, встановленому умовами цієї Угоди.5.2.3. За дорученням та за рахунок Користувача відповідно до п. 4.3 цієї Угоди отримувати від третьої особи (Роботодавця) оплату вартості Послуг Компанії, що підлягає сплаті Користувачем на користь Компанії, а також суми неустойки (штрафу, пені) у розмірі, що підлягає сплаті Користувачем Компанії у зв'язку з невиконанням Користувачем зобов'язань за цією Угодою.5.2.4. Встановити обмеження щодо максимального розміру суми коштів, доступної для перерахування Користувачу за Договором ПФД.5.3. Обов'язки Користувача:.5.3.1. Користувач зобов'язаний не вдаватися до дій (або бездіяльності), які можуть ускладнити або унеможливити для Компанії надання Послуг та виконання цієї Угоди в цілому.5.3.2. Користувач зобов'язаний дотримуватись умов конфіденційності, встановлених цією Угодою.5.3.3 Користувач зобов'язаний повідомляти Компанії за допомогою оновлення даних Користувача у Сервісі (на Сайті або у Мобільному додатку) про будь-які зміни в даних: номера мобільного телефону, адреси електронної пошти та інших даних, наданих Користувачем Компанії.5.4. Права Користувача:5.4.1. Користувач має право вимагати від Компанії належного надання Послуг у рамках Угоди.5.4.2. Користувач має право вимагати від Компанії дотримання конфіденційності інформації, дотримання вимог чинного законодавства у сфері персональних даних.5.4.3. Відмовитись від виконання Угоди у порядку, встановленому п. 9.4 цієї Угоди. 6. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ6.1. Для цілей цієї Угоди термін «конфіденційна інформація» включає без обмеження будь-яку інформацію, отриману Компанією про Користувача в ході виконання своїх зобов'язань за Угодою, у тому числі, але не обмежуючись, дані Користувача та інші відомості (у тому числі фінансові). Компанія визнає такі відомості конфіденційними (конфіденційною інформацією) без додаткового їх позначення такими.6.2. Компанія зобов'язана вживати всіх необхідних і достатніх заходів для запобігання розголошення конфіденційної інформації та даних Користувача третім особам.6.3. Користувач зобов'язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України про захист конфіденційної інформації щодо відомостей та інформації про Компанію або її інтелектуальну власність, яка може стати доступною Користувачу під час виконання умов цієї Угоди, та Користувач несе відповідальність за розкриття такої інформації, комерційної таємниці, конфіденційних відомостей Компанії в порядку, передбаченому чинним законодавством України.6.4. Зобов'язання Сторін, встановлені цією статтею 6, не поширюються на випадки розкриття конфіденційної інформації та даних Користувача або інформації, комерційної таємниці, конфіденційних відомостей Компанії, якщо розкриття здійснюється на підставі відповідного запиту/вимоги суду або органів влади, які відповідно до чинного законодавства України уповноважені отримувати такі відомості від Компанії чи Користувача.6.5. Зобов'язання Сторін щодо дотримання конфіденційності зберігають чинність протягом 3 (трьох) років після припинення дії Угоди. 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.7.2. Компанія не несе відповідальності за відмову у наданні ПФД на підставі відповідного Запиту про надання ПФД від Користувача.7.3. Компанія не несе відповідальності за неможливість виконання Запиту про надання ПФД Користувача незалежно від причин неможливості такого виконання.7.4. Компанія не несе відповідальності за точність відомостей про орієнтовні суми коштів, зароблених Користувачем на дату звернення до Сервісу, у зв'язку з тим, що відомості відображаються на підставі даних, наданих Роботодавцем. Користувач не має права пред'являти Компанії будь-які претензії або вимоги у зв'язку з неточністю таких відомостей.7.5. Компанія зобов'язана передавати у незмінному вигляді числові дані, отримані від Програми Роботодавця, про зароблені Користувачем суми коштів, суми інших соціальних виплат, що підлягають виплаті Роботодавцем Користувачу, але не несе відповідальності за коректність відображених даних в Сервісі. 8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ8.1. Сторони прагнутимуть врегулювати шляхом двосторонніх переговорів будь-які спори чи розбіжності, що виникають з цієї Угоди або стосуються її умов та положень, або її порушення, припинення чи недійсності (далі – «Спори»).8.2. У разі, якщо Сторонами не було досягнуто згоди щодо Спорів, вони підлягають розгляду в судовому порядку, встановленому чинним законодавством України, за місцем знаходження Компанії. 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ9.1. Компанія має право в односторонньому порядку змінювати та/або доповнювати цю Угоду. Змінена редакція Угоди набирає чинності через 3 (три) календарні дні з дати опублікування її на Сайті Компанії, і її умови та положення стають обов'язковими для виконання Сторонами.9.2. У всьому іншому, що не передбачено цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.9.3. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту акцепту її умов у момент первинної авторизації на Сервісі та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Угодою.9.4. Ця Угода може бути розірвана будь-якою із Сторін в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення однієї із Сторін іншій Стороні про односторонню відмову від Угоди принаймні за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання.9.5. Повідомлення Користувача про відмову від виконання умов Угоди має бути направлене Компанії за адресою: .au.moc.yapixelf%40troppus Дата отримання такого повідомлення Компанією є датою належного повідомлення Компанії.9.6. Припинення або розірвання цієї Угоди на підставах, встановлених цією Угодою або чинним законодавством України, не припиняє грошових зобов'язань Сторін, які не виконані на дату такого припинення або розірвання Угоди. Невиконані фінансові зобов'язання Сторін повинні бути виконані не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати припинення/розірвання Угоди та залишаються у повній силі та дії до їхнього повного виконання.9.7. Будь-які заяви, повідомлення, запити, вимоги та інші юридично значущі повідомлення та електронні документи, що мають вигляд як документа, вчиненого з дотриманням письмової форми, так і вид простого електронного повідомлення, не підписаного кваліфікованим електронним підписом, надіслані Компанією Користувачу та Користувачем Компанії, визнаються Сторонами юридично значущими, надісланими належним чином, якщо такі повідомлення та електронні документи надіслані з використанням Користувачем контактних даних:- за допомогою Сайту або Мобільного додатка - у вигляді простого електронного повідомлення, спрямованого Компанією Користувачу або Користувачем Компанії з використанням комунікаційного функціоналу Сервісу (застосовується для направлення Компанією Користувачу або Користувачем Компанії юридично значущих повідомлень та електронних документів, у тому числі, але не обмежуючись, повідомлень, підписаних Компанією або Користувачем);- за допомогою телекомунікаційних каналів зв'язку (у тому числі за допомогою факсу або SMS) на номер телефону: (i) зазначений Користувачем під час реєстрації на Сервісі; (ii) вказаний на Сайті або в Мобільному додатку;- за допомогою направлення повідомлення електронною поштою, на вказану Користувачем при реєстрації в Мобільному додатку адресу електронної пошти Користувача; на адресу електронної пошти Компанії, яка вказана на Сайті.Компанія має право направити Користувачу запит про направлення оригіналу сканованого документа (у тому числі, але не обмежуючись, заяви або повідомлення), надісланого Користувачем Компанії за допомогою функціоналу Сервісу або за допомогою електронної пошти, на адресу місцезнаходження Компанії, вказану на Сайті.